Our School

Home>Our School>

Academic Committee

Academic Committee
Vice Presidents

Yuxian Zhu    

Members(listed in the order of number of strokes of surname in Chinese)

Shunong Bai、     Yi Li、     Jindong Zhao、     Guangyuan Rao、     Hongya Gu、     Jikun Huang 、     Lijia, Qu 、     Jinxia Wang、     Zhihong Xu、